III Konkurs Fotograficzny „Kraków w obiektywie Seniora”

Już po raz trzeci zapraszamy Seniorów – mieszkańców Krakowa do udziału w Konkursu fotograficznego
 „Kraków w obiektywie Seniora”.

Konkurs organizuje Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” w ramach projektu trwającego od 15 września – 15 grudnia 2023 r.
Projekt ten jest finansowana ze środków Miasta Krakowa w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Konkurs jest odpowiedzią na sygnalizowany przez Seniorów, wzrost zainteresowania fotografowaniem. Będzie okazją do zaprezentowania ich doświadczeń, wiedzy i umiejętności.
Założenia Konkursu są spójne z celami i zamierzeniami Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021 – 2025.

Celem głównym Konkursu jest: „poprawa jakości i poziomu życia Seniorów poprzez zwiększenie ich aktywności fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej oraz wrażliwości na piękno i zmiany zachodzące w otoczeniu osób starszych”. Realizacja powyższego celu przeciwdziałać będzie wykluczeniu społecznemu Seniorów.

Celami operacyjnymi są:

 •  podkreślenie roli czynnika ludzkiego, jakim są dla Krakowa mieszkańcy i osoby przyjezdne (rozwój
 • świadomości Seniorów),
 • rozbudzanie wśród Seniorów (w tym członków i sympatyków krakowskich CAS) zainteresowania
 • szeroko pojętym dziedzictwem kulturowo-społecznym Krakowa,
 • promowanie walorów architektonicznych i społecznych aglomeracji krakowskiej,
 • docenienie aktualnych zmian zachodzących w wielopoziomowo rozrastającej się aglomeracji miejskiej,
 • zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury, wielowiekowej tradycji i historii królewskiego
 • grodu oraz szeroko pojętą nowoczesność,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości fotograficznej Seniorów.
 • Tematem Konkursu jest prezentacja walorów krakowskiej aglomeracji miejskiej z jej
 • mieszkańcami i infrastrukturą, a co za tym idzie – promowanie Krakowa wśród osób starszych.
Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:
 • przestrzeń miejska,
 • wydarzenia,
 • ludzie

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy mieszkający w Krakowie Seniorzy powyżej 60 roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie Karty Zgłoszenia i zaakceptowanie Regulaminu Konkursu. W Karcie Zgłoszenia uczestnik określa liczbę zdjęć nadsyłanych na konkurs oraz kategorię, w której zamierza uczestniczyć. 
Kartę w wersji do druku pobrać można tutaj  lub wypełnić ją elektronicznie klikając w ten link.

Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być plagiatem i nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane. Na Konkurs nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. Prace należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 3 opisane zdjęcia (autor, kategoria, tytuł pracy) w każdej z kategorii. Nie dopuszcza się serii ani zestawów fotografii. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru fotografowanej sceny. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu oraz kadrowanie.

Prace opisane zgodnie z postanowieniem Regulaminu konkursu (§5 ust. 3 i 4) należy przesłać najpóźniej w dniu 28 października 2023 r. na adres e-mail:  fotokonkurs@fundacjamis.org.pl w tytule wiadomości wpisując „KONKURS FOTOGRAFICZNY”. Nadesłanie prac będzie potwierdzane przez Organizatora.
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
Szczegółowe zasady Konkursu określa jego Regulamin.

Skip to content